Quality Tint

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Quality Tint

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • “Quality Tint”, “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Quality Tint, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het blinderen van ramen, gevestigd te:

  Vijfmorgen 10, 4254 CJ Sleeuwijk, Nederland

  Email: info@qualitytint.nl Telefoon: +31(0)628073436

  Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 82379408

 • “Klant”, “u” en “uw” verwijzen naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Quality Tint.

 • “Diensten” verwijst naar het blinderen van ramen en andere gerelateerde diensten die worden aangeboden door Quality Tint.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Quality Tint, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes en Bestellingen

 • Alle offertes en prijsopgaven van Quality Tint zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

 • Bestellingen worden geaccepteerd via het contactformulier op onze website of via andere schriftelijke communicatiemiddelen.

 • Quality Tint behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren of te annuleren.

4. Uitvoering van Diensten

 • Quality Tint zal zich naar beste vermogen inspannen om de diensten naar tevredenheid van de klant uit te voeren.

 • De klant is verantwoordelijk voor het verschaffen van de benodigde informatie en medewerking die nodig is voor de uitvoering van de diensten.

5. Betaling

 • Betaling voor de diensten dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals schriftelijk overeengekomen.

 • Bij niet-tijdige betaling is de klant in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, en is Quality Tint gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

 • Quality Tint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7. Klachtenprocedure

 • Klachten over de geleverde diensten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk bij Quality Tint te worden ingediend.

8. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Quality Tint en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de diensten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

9. Wijzigingen in de voorwaarden

 • Quality Tint behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden zodra deze op onze website zijn gepubliceerd.

Door gebruik te maken van de diensten van Quality Tint en/of het indienen van een bestelling via ons contactformulier, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.